Algemene voorwaarden TouchPro® Europe

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

-Pantha Rhei Massages: Pantha Rhei Massages gevestigd te Amsterdam. -dienstverlening: de TouchPro® stoelmassages. -de werkgever: de wederpartij van Pantha Rhei Massages.

-de werknemer: een personeelslid van de werkgever. -een opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de werkgever, diensten worden verleend door Pantha Rhei Massages in het kader van het welzijn van de werknemer en de werkgever. -een contract: een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de werkgever, diensten worden verleend door Pantha Rhei Massages in het kader van het welzijn van de werknemer en de werkgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Pantha Rhei Massages enerzijds en de werkgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat werkgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de werkgever.
 3. Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 4. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Pantha Rhei Massages aan de werkgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Pantha Rhei Massages is bevestigd.
 2. Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Wanneer door Pantha Rhei Massages gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Pantha Rhei Massages op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Pantha Rhei Massages één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken werkgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

 1. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Pantha Rhei Massages zijn bevestigd.
 2. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
 3. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt Pantha Rhei Massages zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Pantha Rhei Massages zal de werkgever tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De werkgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Pantha Rhei Massages binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 15.
 4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Pantha Rhei Massages om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Pantha Rhei Massages is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de werkgever door te berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.
 2. Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen haar met inachtneming van een opzegtermijn van 25% van de contractduur voor het einde van de contractperiode bij aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen.
 3. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 10b zal Pantha Rhei Massages de werkgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De werkgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Pantha Rhei Massages binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening

 1. De dienstverlening die Pantha Rhei Massages aan de werkgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De door Pantha Rhei Massages te leveren diensten omvatten in elk geval niet dienstverlening middels bezoek aan huis van werknemers, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal Pantha Rhei Massages zorgdragen voor vervanging door een gecertificeerde TouchPro® masseur.

Artikel 7. Niet verschijnen van de werknemer.

 1. Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Pantha Rhei Massages haar diensten verlenen volgens een voor Pantha Rhei Massages gangbaar behandelschema. Voor de hantering van de bovengenoemd behandelschema komt in ieder geval; verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer voor risico van de werkgever zoals omschreven in artikel 8c.

Artikel 8. Annulering

 1. Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 werknemer of betreffende een project dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Pantha Rhei Massages 10 procent van de overeengekomen vergoeding bij de werkgever in rekening gebracht.
 3. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Pantha Rhei Massages gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden werkgever

 1. De werkgever zal een ruimte van minimaal 3 x 3 meter per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Pantha Rhei Massages aangeboden diensten.
 2. Het door de werkgever beschikbaar stellen van een contactpersoon voor Pantha Rhei Massages inzake het assisteren bij het opstellen van het behandelschema voor de komende dienstverlening van de werknemers. Deze contactpersoon zal tevens zorgdragen voor het melden van veranderingen in het behandelschema.

Artikel 10. Tarieven

 1. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig in die zin dat Pantha Rhei Massages met een termijn van 25% van de contractduur eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.
 2. Pantha Rhei Massages behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Pantha Rhei Massages zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.
 2. Pantha Rhei Massages zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 11a opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 12. Dossierbeheer en inzagerecht

 1. Pantha Rhei Massages kan van de betrokken werknemers van de werkgever een dossier bijhouden.
 2. Naast Pantha Rhei Massages heeft slechts de werknemer recht op inzage in dit dossier. De werkgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

Artikel 13. Facturering en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de werkgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Pantha Rhei Massages te betalen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de werkgever in verzuim. De verplichting van Pantha Rhei Massages tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort. Terwijl de werkgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
 3. Alle buitenrechterlijke incassokosten komen voor de rekening van de werkgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 4. Voor het geval naar het oordeel van Pantha Rhei Massages de financiële positie van de werkgever risico’s met zich brengt, is Pantha Rhei Massages gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Pantha Rhei Massages voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal 1.000.000,00 per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Pantha Rhei Massages beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Pantha Rhei Massages wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Pantha Rhei Massages ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
 2. De werkgever vrijwaart Pantha Rhei Massages voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de werkgever.
 3. Pantha Rhei Massages is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Pantha Rhei Massages kunnen worden toegerekend.

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding

 1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:
 • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn
 • Ter zake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming
 • de werkgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren
 1. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, is ingeval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de werkgever gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief.
 2. Pantha Rhei Massages is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.
Back to top